Vyhľadávanie
Generic filters
Exact matches only

Finvia holding

Licencia NBS 229898: Poistenie a zaistenie, Poskytovanie úverov, Prijímanie vkladov, Kapitálový trh, Starobné dôchodkové sporenie, Doplnkové dôchodkové sporenie

Blog Finvia holding

Finvia holding 6920 0 komentárov

Ako funguje 2. pilier a prečo nestačí na kvalitný starobný dôchodok?

2. pilier dôchodkového sporenia sa nazýva aj kapitalizačný pilier a bol zavedený 1.1. 2005. Jeho cieľom bolo umožniť financovanie dôchodku nielen cez štátnu Sociálnu poisťovňu, ale aj prostredníctvom súkromného sporenia finančných prostriedkov zo sociálnych odvodov. Ide prakticky o súkromné sporenie na dôchodok, ktoré však má svoje výhody aj nevýhody. 
Čo je druhý pilier a koľko sa doň platí
Druhý pilier je dobrovoľným systémom dôchodkového sporenia, ktorý dopĺňa prvý, čiže štátny, pilier dôchodkového zabezpečenia. Sporenie v tomto pilieri je po vstupe do neho automatické. To znamená, že zo sumy odvodov do Sociálnej poisťovne sa časť automaticky presúva do druhého piliera na váš súkromný dôchodkový účet.
Výška povinných sociálnych odvodov použitých na dôchodkové sporenie je aktuálne 18 %. Z nej sa aktuálne odvádza do druhého piliera suma vo výške 4,25 %. Každý nasledujúci kalendárny rok sa bude toto percento zvyšovať tempom 0,25 % ročne, až do roku 2024, kedy dosiahne konečnú hranicu 6 %.
To znamená, že do prvého piliera bude putovať 12 % a do druhého piliera 6 % sociálnych odvodov. Okrem týchto povinných platieb si môžete do druhého piliera vkladať aj ďalšie prostriedky v rámci dobrovoľných príspevkov. Ich výška nie je obmedzená a ešte do roku 2016 ste mohli do 2 % z nich získať daňové zvýhodnenie. Od roku 2017 už túto výhodu nemáte.
Vstup do 2. piliera je dobrovoľný

Druhý pilier je dobrovoľný pre každého poistenca, ktorý je aj poistencom v I. pilieri. Osoby, ktoré boli aspoň raz dôchodkovo poistené, môžu vstúpiť do druhého piliera, ale toto rozhodnutie musia spraviť do veku 35 rokov. Neskôr už vstup nie je možný. Ak sa rozhodnete do druhého piliera vstúpiť, nemôžete z neho už vystúpiť.
Vstup do II. piliera znamená uzavrieť zmluvu o starobnom dôchodkom sporení s jednou zo 6 aktuálne pôsobiacich Dôchodkových správcovských spoločností (DSS). V súčasnosti na trhu pôsobia tieto DSS:
 •     AEGON d.s.s., a.s.
 •     Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
 •     AXA d.s.s., a.s.
 •     DSS Poštovej banky d.s.s., a.s.
 •     NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
 •     VÚB Generali d.s.s., a.s
Ako druhý pilier funguje? Sporením a investovaním
Dôchodok z druhého piliera získate na základe pravidelného sporenia, čiže odosielania finančných prostriedkov, spolu s investovaním týchto finančných prostriedkov. Investovanie nerealizujete vy osobne, ale samotná DSS a to prostredníctvom dôchodkových fondov.
Každá DSS musí mať v ponuke minimálne jeden dlhopisový a jeden akciový fond. Dlhopisový je určený pre konzervatívne zhodnotenie a je garantovaný. Akciový, nazývaný aj rastový, umožňuje naopak lepšie výnosy, no nie je garantovaný a investovanie do neho je spojené s rizikom straty.
Ďalšie fondy, napríklad zmiešané alebo indexové, môžu mať DSS vo svojej ponuke na základe vlastného uváženia. To, ktorý fond si vyberiete, významne ovplyvní výšku vášho budúceho dôchodku. Počas sporenia v druhom pilieri môžete svoje prostriedky presúvať z jedného fondu do druhého a naopak, prípadne si ich rozložiť aj do viacerých fondov. Dokonca môžete aj prestúpiť do inej DSS.
Ako funguje vyplácanie dôchodku a aké sú podmienky

Ak sa rozhodnete pre vyplácanie dôchodku z druhého piliera, musíte byť poberateľom starobného dôchodku z I. piliera a zároveň musíte dovŕšiť dôchodkový vek predpísaný zákonom. V súčasnej dobe je to 62 rokov a 10 mesiacov, avšak toto číslo bude postupom času stúpať úmerne so strednou dĺžkou života.
Pri dôchodku z druhého piliera máte tri možnosti:
 1. Doživotný dôchodok, ktorý vám bude vyplácať životná poisťovňa, pričom jeho výška musí byť minimálne 0,6 násobok životného minima
 2. Dočasný dôchodok, ktorý môže byť vyplácaný po dobu 5, 7 alebo 10 rokov zo všetkých nasporených finančných prostriedkov
 3. Tzv. programový výber, kde ide o kombináciu doživotného dôchodku a disponibilného prebytku, ktorý dostanete k dispozícii okamžite a môžete ho použiť na čokoľvek, keďže ide priamo o výber peňazí v hotovosti
Veľkou výhodou 2. piliera je aj dedenie. V prípade vašej smrti majú pozostalý nárok na určitú časť dôchodku počas istej doby. Vdovský dôchodok aj vdovecký dôchodok sa vyplácajú po dobu 1 roka vo výške 60 % pôvodného dôchodku. Sirotský dôchodok sa vypláca vo výške 30 % pôvodného dôchodku počas doby vyplácania riadneho sirotského dôchodku z prvého piliera a to na základe konkrétnych predpisov sociálneho zabezpečenia.
Výnosy môžu, ale aj nemusia stačiť - môžu za to aj poplatky
Druhý pilier má viaceré nevýhody, ktoré vlastne spôsobujú skutočnosť, že dôchodok z neho nemusí stačiť na kvalitný starobný dôchodok podľa vašich predstáv. Prvou nevýhodou sú poplatky, ktoré inkasujú dôchodkové správcovské spoločnosti.
DSS si účtujú až tri druhy pravidelných poplatkov:
 • poplatok za správu dôchodkového fondu, ktorý je do výšky 0,03 % priemernej mesačnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde
 • poplatok za vedenie osobného dôchodkového účtu, ktorý je vo výške 1 % zo sumy príspevku pripísaného na účet nepriradených platieb pred pripísaním dôchodkových jednotiek na osobný dôchodkový účet sporiteľa
 • poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde, ktorý je do výšky 10% z výnosu
Druhou nevýhodou je politicko-demografické riziko. Druhý pilier je stále veľmi zraniteľný voči politickým zásahom z vonku, čo dokazuje napríklad aj jeho úplné zrušenie a znárodnenie v susednom Maďarsku. U nás počas 12 ročného fungovania zasiahli druhý pilier viaceré zmeny a do budúcnosti to môže byť ešte horšie. Starnutie obyvateľstva u nás totiž vytvorí tlak na jeho oslabovanie na úkor I. piliera a tak nikto nevie zaručiť, čo bude s peniazmi v tom druhom.

Treťou nevýhodou je fakt, že drvivá väčšina ľudí sporí v druhom pilieri cez dlhopisové fondy. Tie prinášajú minimálne zhodnotenie, ktoré dosahuje percentá len o niečo vyššie, ako keby ste si sporili napríklad vo forme rôznych bankových vkladov. Jednoducho a stručne povedané - väčšina sporiteľov je v druhom pilieri zbytočne.
Nasledujúce čísla ukazujú názorne preferencie aj výnosy sporiteľov. Ako vidíte, v dlhopisových fondov, kde sú 4 z 5 budúcich dôchodcov, je zhodnotenie naozaj minimálne:
Sporte s nami, získate oveľa viac!
Finvia sa špecializuje nielen na hypotéky a poistenie, ale aj na sporenie na dôchodok. Priamo na našej webstránke nájdete dôchodkovú online kalkulačku, vďaka ktorej si môžete porovnať dôchodkové sporenie a tiež zistiť, aký dôchodok vás čaká v budúcnosti. Vo väčšine prípadov to bude menej, ako si myslíte. Práve preto je lepšie začať myslieť na dôchodok už teraz.
Naši experti najskôr vyhodnotia vašu aktuálnu situáciu s ohľadom na budúci dôchodok z I. a II. piliera. Následne vám pomôžu s návrhom sporenia na dôchodok pomocou súkromného investovania. Po vytýčení cieľa sa však starostlivosť našich odborníkov nekončí - pridelíme vám totiž osobného Finvia experta, ktorého môžete kedykoľvek kontaktovať a riešiť s ním všetky otázky alebo ďalšie možnosti šetrenia na dôchodok.

Autori: Michal Hrebík, Juraj Richtárech

Autor: Finvia holding