Vyhľadávanie
Generic filters
Exact matches only
Search in content

DÔCHODKOVÝ SYSTÉM: AKÝ JE JEHO PRÍBEH?

DÔCHODKOVÝ SYSTÉM: AKÝ JE JEHO PRÍBEH?

DÔCHODKOVÝ SYSTÉM: AKÝ JE JEHO PRÍBEH? 1920 620 Finvia

Dôchodkový systém má jedinú hlavnú úlohu. Zabezpečiť pravidelný príjem ľuďom v dôchodkovom veku. Počas histórie sa dôchodkové systémy vyvíjali, v rôznych krajinách boli implementované v rôznych formách. Inak tomu nebolo ani na Slovensku.

V dnešnom článku:

  • popíšeme typy dôchodkových systémov
  • nazrieme do histórie dôchodkových systémov na Slovensku aj v zahraničí
  • uvedieme príklady dôchodkového systému vo vyspelých krajinách


3 základné formy dôchodkového systému

Dôchodkový systém je štruktúrovaný spôsob poskytovania príjmu jednotlivcom po dosiahnutí určitého veku, ktorý je najčastejšie definovaný ako dôchodkový vek.

Existujú 3 základné formy dôchodkového systému, ktoré sa môžu líšiť podľa toho, ako sú financované a akým spôsobom sú distribuované dôchodky:


1. Verejný dôchodkový systém

Verejný dôchodkový systém je financovaný verejnými finančnými zdrojmi, často formou odvodov či daní pracujúceho obyvateľstva. Štát spravuje tieto fondy a poskytuje dôchodky dôchodcom na základe stanovených pravidiel. Na Slovensku ho poznáme ako I. pilier.


2. Súkromné dôchodkové systémy

Individuálne dôchodkové účty, korporátne dôchodkové programy a iné formy, kde jednotlivci alebo spoločnosti prispievajú do investičných fondov s cieľom zhromaždiť dostatok finančných prostriedkov na dôchodok, sú súčasťou súkromných dôchodkových systémov. U nás medzi nich možno zaradiť III. pilier, IV. pilier a sčasti aj II. pilier. Ich znakom je, že nie sú, prípadne len minimálne, závislé od rozhodnutí štátu.


3. Zmiešané dôchodkové systémy

Aj na Slovensku máme zmiešaný dôchodkový systém. Ten kombinuje prvky verejných a súkromných dôchodkových systémov – všetkých pilierov, najviac však I. a II. pilier.


Prvý verejne financovaný dôchodkový systém

Dôchodkové systémy môžu byť navrhnuté rôznymi spôsobmi v závislosti od krajiny a politických preferencií. Cieľom týchto systémov je zabezpečiť, aby ľudia mali prístup k adekvátnym finančným prostriedkom po skončení svojej pracovnej kariéry a dosiahnutí dôchodkového veku.

Jedným z najznámejších a najstarších dôchodkových systémov bol sociálny zabezpečovací systém, ktorý bol zavedený v Nemecku začiatkom 19. storočia bismarckovskými sociálnymi reformami. Prvým verejne financovaným dôchodkovým systémom bola tzv. „Bismarckova dôchodková poistka“ (Bismarcksche Sozialversicherung) z roku 1889. Tento systém poskytoval finančnú podporu dôchodcom a ich rodinám.


Vývoj dôchodkového systému na Slovensku

Dôchodkový systém na Slovensku sa vyvíja už viac ako 100 rokov. Počas tohto obdobia bol a stále je ovplyvnený politickými, sociálnymi a ekonomickými zmenami.

Tu je stručný prehľad niektorých kľúčových udalostí v historickom vývoji dôchodkového systému na Slovensku:


Obdobie Československa

Počiatky organizovaného dôchodkového systému na území Slovenska siahajú do obdobia prvej Československej republiky (1918–1938). V tom čase bola vytvorená základná štruktúra sociálnych dávok vrátane dôchodkov. Po druhej svetovej vojne a vzniku Československa ako socialistického štátu sa systém ešte viac centralizoval.


Socialistické obdobie

Po roku 1948, keď sa Československo stalo socialistickým štátom, bol dôchodkový systém plne pod kontrolou štátu. Socialistický režim zabezpečoval dôchodky ako súčasť sociálneho zabezpečenia pre obyvateľov.


Vznik samostatnej Slovenskej republiky

Po rozdelení Československa v roku 1993 a vzniku samostatnej Slovenskej republiky prešiel dôchodkový systém niekoľkými reformami. V niektorých prípadoch išlo o zmeny vo veku odchodu do dôchodku, v iných sa zmenili metódy výpočtu či podmienky pre získanie dôchodku.


Vstup do EÚ

Najväčšou reformou dôchodkového systému po našom osamostatnení sa bolo zavedenie druhého piliera. Ten umožnil občanom individuálne spravovať časť svojich dôchodkových príspevkov prostredníctvom osobných dôchodkových účtov. Stalo sa tak 1. januára 2005 len niekoľko mesiacov po vstupe Slovenska do Európskej únie. Už vtedy bolo tvorcom II. piliera jasné, že systém založený výlučne na štátnych dávkach je neudržateľný.

V roku 2013 bol na Slovensku zavedený tretí pilier dôchodkového systému. Tento pilier predstavuje dobrovoľné individuálne dôchodkové sporenie, kde jednotlivci môžu osobne prispievať na svoje dôchodkové účty a spravovať svoje vlastné úspory s cieľom zabezpečiť si dodatočné finančné prostriedky na dôchodok. Poskytuje im možnosť výberu medzi rôznymi dôchodkovými produktmi a investičnými stratégiami.

Jeho cieľom bolo posilnenie individuálnej zodpovednosti za budúci dôchodok. Má však svoje obmedzenia a tak má význam predovšetkým pre zamestnancov, ktorým doň prispieva aj zamestnávateľ.


Mať dôchodkový systém ako vyspelé krajiny

Rôzne krajiny uplatňujú rôzny prístup k dôchodkovému systému. Vo väčšine vyspelých krajín je to podobné ako na Slovensku, avšak s väčším dôrazom na individuálne dôchodkové sporenia. Ako príklad možno uviesť systémy v USA, v Nemecku a vo Švédsku.

Spojené štáty americké

Sociálna poisťovňa (Social Security): Rovnako, ako I. pilier na Slovensku, sociálny zabezpečovací systém (Social Security) je verejný, povinný dôchodkový systém financovaný zo štátneho rozpočtu a odvádzaný zo mzdy zamestnanca. Celková výška odvodu je 12,4 %, z toho polovicu platí zamestnanec a polovicu zamestnávateľ.

Súkromné dôchodkové plány – sú podobné, ako slovenský III. pilier, ktorý môže byť zamestnancovi poskytovaný zamestnávateľom.

Dobrovoľné dôchodkové účty: Mnohí Američania majú dobrovoľné dôchodkové účty, ktoré umožňujú individuálny príspevok a investície do rôznych fondov. Podobné umožňuje Slovákom IV. pilier.

Nemecko

Nemecký dôchodkový systém je postavený na princípe solidarity medzi generáciami a kombinuje prvky povinného verejného poistenia so súkromnými možnosťami úspor. Zabezpečuje rozmanité zdroje príjmov pre dôchodcov a je navrhnutý tak, aby zohľadňoval rôzne potreby a situácie občanov.

Poistenie na starobný dôchodok (GRV): Verejný dôchodkový systém je založený na tzv. „generačnom zmluvnom“ princípe, kde sú príspevky odvádzané od pracujúcich a výška dôchodku závisí od príjmu a odpracovaného času. Celková výška odvodu je 18,6 %, polovicu odvádza zamestnanec, polovicu zamestnávateľ. GRV je obdoba I. dôchodkového piliera na Slovensku.

Dôchodkový kapitál (Riester-Rente a Rürup-Rente): špecifické formy súkromného dôchodkového sporenia, ktoré sú podporované štátom.

Súkromné dôchodkové poistenie: Ľudia môžu mať aj individuálne súkromné dôchodkové poistenie, aby doplnili svoje verejné a podnikové dôchodkové príjmy. Na Slovensku máme takéto možnosti v rámci IV. piliera

Podnikové dôchodkové programy (BAV): Mnohé spoločnosti v Nemecku ponúkajú svojim zamestnancom možnosť dobrovoľne sa zapojiť do podnikových dôchodkových programov. Tieto programy môžu zahŕňať rôzne formy úspor na dôchodok, vrátane dôchodkových fondov a životných poistiek. Na Slovensku by sme k tomu ťažko hľadali ekvivalent, možno to vnímať ako firemný benefit, ktoré ponúkajú spoločnosti svojim zamestnancom.

Švédsko

Švédsky dôchodkový systém je komplexný, pričom verejný, pracovný a individuálny sektor spolupracujú na zabezpečení dostatočných príjmov pre dôchodcov. Solidarita je dôležitým princípom, ktorý zabezpečuje, že ľudia majú adekvátne dôchodky, bez ohľadu na ich pracovnú kariéru alebo osobné okolnosti.

Štátny dôchodkový systém (ATP): Verejný, povinný dôchodkový systém financovaný zo štátneho rozpočtu, porovnateľný s našim I. pilierom.

Individuálne dôchodkové účty (PPM:) Ekvivalent nášho II. piliera umožňuje občanom investovať časť svojich dôchodkových príspevkov. Povinný odvod na dôchodkové zabezpečenie je vo výške 18,5% zo mzdy. 16% ide do ATP, zvyšných 2,5 % do PPM)

Pracovná dôchodková poisťovňa: dobrovoľné pracovné dôchodkové programy, ktoré  ponúkajú dodatočné možnosti úspor na dôchodok


Dôchodkový systém – časť II.

V ďalšej časti, ktorú vypublikujeme začiatkom februára 2024, sa zameriame na dôchodkový systém na Slovensku. Na jeho riziká, na predpokladaný vývoj v nasledovných rokoch a prezradíme, aké možnosti máte, aby ste sa pripravili na dôstojný dôchodok.