Vyhľadávanie
Generic filters
Exact matches only
Search in content

Informácie o prístupe spoločnosti
k udržateľnosti

Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť existujúcim a potenciálnym klientom spoločnosti Finvia holding a. s., sídlo: Červeňova 18, Bratislava 811 03 IČO: 50 659 197, ako podriadený finančný agent samostatného finančného agenta  UNIVERSAL maklérsky dom a.s., so sídlom Červeňova 18, 811 03 Bratislava, IČO: 35 822 091, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, Vložka č.: 2831/B, registrovanej v registroch NBS ako samostatný finančný agent pod číslom 3389 („Spoločnosť“), informácie o začleňovaní rizík týkajúcich sa udržateľnosti do jej postupov a zohľadňovaní nepriaznivých vplyvov finančného sprostredkovania na udržateľnosť v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 o zverejňovaní informácií súvisiacich s udržateľnosťou v sektore finančných služieb ( „Nariadenie EP a EU“).

Spoločnosť je povinná uvedené informácie zverejňovať v súvislosti s poskytovaním finančného sprostredkovania vo vzťahu k investičným nástrojom, investičnému životnému poisteniu, starobnému dôchodkovému sporeniu a doplnkovému dôchodkovému sporeniu („Produkty“).

Dopady poskytovaného finančného sprostredkovania na faktory udržateľnosti

Nariadenie EP a EÚ definuje „faktory udržateľnosti“ ako „environmentálne, sociálne a zamestnanecké otázky, dodržiavanie ľudských práv a otázky boja proti korupcii a úplatkárstvu“.

Spoločnosť týmto informuje, že pri poskytovaní finančného sprostredkovania k Produktom zohľadňuje hlavné nepriaznivé dopady na faktory udržateľnosti, a to najmä prostredníctvom nasledujúcich postupov:

  • Spoločnosť začlenila oblasť udržateľnosti do svojho systému riadenia Produktov, t.j. či Produkt alebo investičný nástroj, ktorý tvorí investičnú zložku investičného životného poistenia, zohľadňuje faktory udržateľnosti.
  • Pokiaľ je to možné (napr. vzhľadom k potrebám a cieľom klienta), Spoločnosť odporučí klientovi skôr Produkt, ktorý faktory udržateľnosti zohľadňuje.

Spoločnosť upozorňuje, že aktuálne neexistuje všeobecne uznávaná metodológia týkajúca sa napr. spôsobu získavania podkladových informácií od spolupracujúcich finančných inštitúcií. Preto Spoločnosť nevylučuje, že v budúcnosti, najmä po prijatí nových legislatívnych opatrení bude politiku zohľadňovania dopadov finančného sprostredkovania na faktory udržateľnosti revidovať.

Zohľadňovanie rizík týkajúcich sa udržateľnosti

Nariadenie EP a EÚ definuje „riziká týkajúce sa udržateľnosti“ ako „udalosť alebo situácia v environmentálnej alebo sociálnej oblasti alebo v oblasti správy a riadenia, ktorá by v prípade, že by nastala, mohla mať skutočný alebo možný významný nepriaznivý vplyv na hodnotu investície“.

Z posúdenia pravdepodobných dopadov rizík týkajúcich sa udržateľnosti na návratnosť Produktov vyplýva, že riziká týkajúce sa udržateľnosti nemajú aktuálne významnejší dopad na návratnosť odporúčaných Produktov ako iné riziká súvisiace s investovaním, a nie je preto potrebné, aby Spoločnosť tieto riziká špecificky zohľadňovala. Je to tak z dôvodu, že Spoločnosť sprostredkováva veľmi široké spektrum Produktov bez špecifického zamerania na oblasti s výrazným, či pozitívnym alebo negatívnym, dopadom na faktory udržateľnosti (napr. ESG fondy alebo naopak ťažký priemysel).

Riziká týkajúce sa udržateľnosti a zásady odmeňovania

Keďže sa Spoločnosť na riziká týkajúce sa udržateľnosti špecificky nezameriava, nezohľadňuje tieto riziká vo svojich zásadách odmeňovania odlišne od iných potenciálnych rizík. Na tieto riziká tak uplatňuje všeobecné pravidlá týkajúce sa riadenia rizík. Preto boli zásady odmeňovania vypracované v súlade so všeobecnou povinnosťou efektívneho riadenia rizík tak, aby podporovali riadne a efektívne riadenie rizík a boli s ním v súlade, nepodnecovali k podstupovaniu rizika nad rámec miery rizika akceptovanej Spoločnosťou a boli v súlade so stratégiou podnikania, cieľmi, hodnotami a dlhodobými záujmami Spoločnosti. Zásady odmeňovania sú ďalej nastavené tak, aby nedochádzalo k stretom záujmov a aby neohrozovali plnenie povinnosti konať v najlepšom záujme klientov, o.i. nesmú byť závislé na splnení predajného cieľa, a podporujú dlhodobosť a udržateľnosť vykonávaných činností jednotlivých osôb v štruktúrach Spoločnosti, ako aj celej Spoločnosti.

Osoby v štruktúrach Spoločnosti teda nie sú nijakým spôsobom motivovaní k tomu, aby v rámci finančného sprostredkovania odporúčali Produkty s negatívnym dopadom na faktory udržateľnosti či zvýšeným rizikom týkajúceho sa udržateľnosti.